Za­si­gur­no dru­ga­či­ji po­gled na svi­jet

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Event -

U Ban cen­tru Za­greb otvo­ren je no­vi Ghe­tal­du­sov op­tič­ko-of­tal­mo­lo­ški cen­tar. Bo­ga­ta po­nu­da svjet­skih eta­bli­ra­nih di­zaj­ner­skih ime­na za­si­gur­no će za­do­vo­ljit i one naj­zah­tjev­ni­je te im po­nu­di­ti no­vi iz­gled i bis­tri po­gled na svi­jet. Otvo­re­nju su na­zo­či­le broj­ne poz­na­te oso­be iz jav­nog ži­vo­ta, kao što su Ana Be­gić, Ivan Ša­rić, An­drea Šuš­nja­ra, Eci­ja Ivušić, Mar­ti­na Pod­gor­ski, Mir­na Ma­ras, Iva Jer­ko­vić , Nevena Ren­de­li, Bar­ba­ra No­la, Bo­ris Mir­ko­vić, Da­ni­ela Tr­bo­vić, Da­vor Go­bac, Iva Šu­len­tić i broj­ni dru­gi gos­ti.

No­vi­na­ri Eva Misirača i Kar­lo Pav­lić s mod­nom

agen­ti­com Ti­ha­nom Ha­ra­pin Za­le­pu­gin

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.