Fran­cu­ska ku­hi­nja u trendi iz­da­nju

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Good Idea -

Is­to­dob­no mo­de­ran i tra­di­ci­ona­lan, fran­cu­ski bis­tro smje­šten uz ho­tel Es­pla­na­de odu­šev­lja­va ele­gan­ci­jom, jed­nos­tav­noš­ću i trendi po­nu­dom, ne sa­mo do­ma­će, već i broj­ne poz­na­te oso­be sa svjet­ske showbiz sce­ne. Ot­kad je otvo­ren 1986. go­di­ne, Le Bis­tro je od­mah za­uzeo važ­no mjes­to u ži­vo­tu Za­gre­ba i već de­set­lje­ći­ma nu­di ti­pič­na bis­tro-je­la, kao i svjet­ski poz­na­te Es­pla­na­de štruk­le. Uži­vaj­te u je­lov­ni­ku ko­ji pra­ti go­diš­nja do­ba, slas­nom do­ruč­ku uz od­lič­nu ka­vu ili pak dru­že­nju uz vr­hun­ska vi­na i si­re­ve... Uljep­šat će vam dan i bes­pla­tan su­per­br­zi wi-fi, Press re­ader hot zo­na sa 2500 no­vi­na i ča­so­pi­sa, iz­bor je­la na iPad ure­đa­ji­ma i Es­pla­na­de go­ur­met po­nu­da za van.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.