Pri­ja­vi se na uz­bud­lji­vi stre­et art na­tje­čaj adi­da­sa i ve­cer­nji.hr-a

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Good Idea -

Umjet­nost os­li­ka­va­nja ulič­nih zi­do­va po­ziv je umjet­ni­ce Oko, ko­ju smo upoz­na­li u proš­lom bro­ju Di­ve te Bo­ri­sa Ba­rea iz eki­pe Pimp my Pump. Svo­jim umjet­nič­kim ra­do­vi­ma i kre­ativ­noš­ću oživ­lja­va­ju uli­ce gra­da što ih po­ve­zu­je s adi­das ZX Flux te­ni­si­ca­ma ko­je je­dins­tve­nim di­zaj­nom, or­gan­skim ma­te­ri­ja­li­ma i ino­va­tiv­nim teh­no­lo­gi­ja­ma oživ­lja­va­ju grad­sko si­vi­lo di­ljem svi­je­ta. Dio te pri­če mo­že­te pos­ta­ti i vi - Ve­čer­nji list i adi­das vas po­zi­va­ju da fo­to­gra­fi­ra­te omi­lje­no stre­et art dje­lo i pri­ja­vi­te ga na ve­cer­nji.hr. Naj­bo­lji će osvo­ji­ti ZX Flux te­ni­si­ce i autor­ski cr­tež Oko; dru­go­pla­si­ra­ni rad Bo­ri­sa Ba­rea (PMP) i ZX Flux te­ni­si­ce, a tre­će­pla­si­ra­ni ZX Flux te­ni­si­ce. Svo­ju fo­to­gra­fi­ju mo­že­te po­ka­za­ti i na druš­tve­nim mre­ža­ma ko­ris­te­ći #zx­flux. Za­pos­le­ni­ci Zvi­jez­de su­dje­lo­va­li

su proš­lo­ga vi­ken­da na za­gre­bač­koj utr­ci Ter­ry Fox Run

za bor­bu pro­tiv ra­ka. Zvi­jez­da se pri­dru­ži­la ovoj hu­ma­ni­tar­noj ak­ci­ji ka­ko bi po­dr­ža­la Ins­ti­tut Ruđer Bo­ško­vić u znans­tve­nom is­tra­ži­va­nju na­s­ljed­nog ra­ka doj­ke. Zvi­jez­da je na Ter­ry Fox Run 2014 bi­la pri­sut­na i sa svo­jom li­ni­jom Ome­gol, omo­gu­ćiv­ši su­di­oni­ci­ma da ob­no­ve ener­gi­ju fi­nim

za­lo­ga­ji­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.