Pos­lu­gu os­ta­vi­mo u en­gle­skim dvor­ci­ma, sti­že nam robot Luna

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Start -

Pr­vi osob­ni robot Luna pred­stav­ljen je još 2011. go­di­ne, no tek je sa­da ugle­dao svje­tlo da­na. Tvrt­ka Ro­boDyna­mics, ko­ja je lan­si­ra­la po­čet­nu ide­ju o osob­nom ro­bo­tu, Lu­nu opi­su­je kao pr­vi robot u pri­rod­noj ve­li­či­ni čo­vje­ka ko­ji je di­zaj­ni­ran za sva­kod­nev­nu prak­tič­nu upo­ra­bu. Luna će pos­ta­ti naj­bo­lji pri­ja­telj sva­ko­me tko ne­ma do­volj­no vre­me­na za obav­lja­nje dnev­nih za­da­ta­ka i duž­nos­ti po­put čiš­će­nja, šet­nje sa psom ili pos­lu­ži­va­nja hra­ne i pi­ća. Osob­ni robot Luna na trži­štu bi se tre­bao na­ći u pro­sin­cu ove go­di­ne, a ci­je­na će mu bi­ti oko ti­su­ću ame­rič­kih do­la­ra.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.