Mod­ne no­vos­ti

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Moda // Stilski Cv -

lit­tle Won­der pred­stav­lja no­vu ko­ek­ci­ju modnih

do­da­ta­ka

Di­zaj­ne­ri­ca Sel­ma Štr­klje­vić Mra­vak ko­ja se kri­je iza

bren­da Lit­tle Won­der po­nov­no će odu­še­vi­ti sve lju­bi­te­lje

kva­li­tet­nog na­ki­ta i to no­vom ko­lek­ci­jom na­zi­va “Hid­den Li­nes” či­ju in­s­pi­ra­ci­ju je pro­naš­la

u skri­ve­nim li­ni­ja­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.