Me­di­ni rit­mo­vi

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Start -

Kad spo­ji­te teh­no­lo­gi­ju sa ša­re­nim dje­čjim igrač­ka­ma, eto slu­ša­li­ca

Lut­ka u ve­li­či­ni čo­vje­ka omo­ta­na za­nim­lji­vim bi­je­lim plas­tič­nim ži­ca­ma pos­ta­la je pra­va ulič­na atrakci­ja u nje­mač­kom gra­du Han­no­ve­ru. Ovaj umjet­nič­ki pro­jekt pos­ta­vi­li su čla­no­vi Druš­tva glu­hih nje­mač­ke po­kra­ji­ne Do­nje Sa­ske u su­rad­nji s umjet­ni­com Ker­stin Sc­hulz, a sve je po­ve­za­no s iz­lož­bom “PENvo­lu­ti­on”. Na­ime, ove ulič­ne ins­ta­la­ci­je slu­že ka­ko bi pro­mo­vi­ra­le iz­lož­bu ko­ja će se odr­ža­ti kra­jem ovo­ga mje­se­ca u Han­no­ve­ru. Tvrt­ka Me­di­com Toys u su­rad­nji s tvrt­kom Ra­di­us Earp­ho­nes pro­izve­la je i pus­ti­la u pro­da­ju slu­ša­li­ce Be­ar­bric­ks. Slu­ša­li­ce su u obli­ku med­vje­di­ća i do­la­ze u raz­li­či­tim bo­ja­ma, a kra­si ih pri­mam­ljiv di­zajn, ali i udob­nost te broj­ne zna­čaj­ke po­put iz­vr­s­nos­tiz­vr­s­nost zvu­ka i er­go­nom­skog obli­ka.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.