Na­omi Wat­ts

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Moda // Portret -

Na ovo­go­diš­njoj do­dje­li Zlat­nih glo­bu­sa za­blis­ta­la je i fi­gu­ra­tiv­no i dos­lov­no Na­omi Wat­ts u žu­toj Guc­ci­je­voj ha­lji­ni bez na­ra­me­ni­ca. Iz­gle­da­la je pre­kras­no u ha­lji­ni de­li­kat­ne žu­te bo­je ko­ja joj je sta­ja­la kao sa­li­ve­na. Svi­dje­lo mi se što je žu­tu ha­lji­nu kom­bi­ni­ra­la sa sre­br­nim de­ta­lji­ma. Baš po­put Bv­l­ga­ri­je­ve ogr­li­ce u obli­ku zmi­je ko­ja joj je da­la po­se­ban štih, a bes­pri­je­ko­ran ma­ke-up i le­žer­na, blago va­lo­vi­ta fri­zu­ra du­gog bo­ba za­okru­ži­li su či­tav do­jam.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.