Ke­ira Knig­h­tley

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Moda // Portret -

Za 72. do­dje­lu Zlat­nog glo­bu­sa Ke­ira je iz­a­bra­la sa­vr­še­nu de­cent­nu ha­lji­nu s prin­tom lep­ti­ra ko­ji iz­gle­da­ju pri­lič­no re­alis­tič­no. S ob­zi­rom na to da je trud­na, ovaj kroj joj sa­vr­še­no pris­ta­je te je u Cha­ne­lo­voj ha­lji­ni iz­gle­da­la po­put lut­ki­ce. I ina­če pre­tež­no no­si za­tvo­re­ne ha­lji­ne pa je ovaj baj­ko­vi­ti iz­bor bio lo­gi­čan sli­jed. Svi­đa mi se do­s­ljed­nost sti­la, a ha­lji­na joj iz­vr­s­no pris­ta­je uz fi­gu­ru. Lep­tir na clut­c­hu pre­kra­san je de­talj ko­ji upot­pu­nja­va ci­je­li out­fit. Pre­kras­no, baš kao i glu­mi­ca.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.