Mi­ris ju­na­ka, mo­re­plov­ca iz proš­los­ti

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Beauty // Mirisi, Zlato, Kazaljke -

Evo pi­ta­nja za po­la mi­li­ju­na ku­na: “U sve­ča­nim, ali po­sve dnev­nim pri­li­ka­ma oče­ku­je se da mu­ška­rac ko­ji no­si odi­je­lo i ko­šu­lju ta­ko­đer ima još je­dan odjev­ni do­da­tak. Po­či­nje slo­vom k i ve­že se čvo­rom se oko vra­ta.” Od­go­vor se i ri­mu­je, da­ka­ko – kra­va­ta! Mo­že­te li uop­će za­mis­li­ti lak­še pi­ta­nje ko­je sli­je­di, ovaj put za na­gra­du od mi­li­jun ku­na: “Či­ji je to iz­um?” Vaš od­go­vor je, vr­lo vje­ro­jat­no – hr­vat­ski! A to­čan od­go­vor je – Wa­shin­g­to­na Tre­mlet­ta! Ako ste pre­bo­lje­li pro­fuć­ka­nih mi­li­jun ku­na, vri­jed­no je zna­ti da je Wa­shin­g­ton Tre­mlett 1870. os­no­vao u Pa­ri­zu sa­lon za iz­ra­du mu­ških košulja. No pra­vi za­mah do­bi­va u Lon­do­nu, u Sa­vi­le Rowu ko­ji kas­ni­je pos­ta­je glav­ni sa­lon. 1892. po na­rudž­bi vjer­nog kli­jen­ta iz Ame­ri­ke gos­po­di­na Wrig­h­ta, za od­la­zak na ope­ru u Pa­riz kre­ira je­dins­tve­ni odjev­ni do­da­tak, ko­ji je do­tad pos­to­jao kao ukra­še­na ma­ra­ma oko vra­ta. Ri­ječ je o kra­va­ti kak­vu zna­mo da­nas, uskoj u gor­njem i ši­ro­koj u do­njem di­je­lu, sed­me­ros­tru­ko ovi­je­noj u čvor is­pod vra­ta. Kao vo­de­ći ko­šu­ljar svog do­ba u Eu­ro­pi, ali i Ame­ri­ci odi­je­va Rexa Har­ri­so­na, Kat­he­ri­ne Hep­burn, obi­te­lji Ona­ssis i Lir­va­nost te kre­ira odje­ću za ka­za­liš­nu pro­duk­ci­ju “My Fa­ir Lady“te is­to­ime­ni cvjet­no-voć­ni žen­ski par­fem s ba­zom u bu­gar­skoj ru­ži ko­ja se čes­to prov­la­či kroz os­ta­lih 10 par­fe­ma.

Royals He­ro­es 1805, tam­ni ber­ga­mot s ce­drom, pa­ču­li­jem...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.