Klem­pa­ve uši od­lič­no se mo­gu ko­ri­gi­ra­ti ki­rur­škim za­hva­tom

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Beauty // -

Od dje­tinj­stva imam ve­li­ke i klem­pa­ve uši. Li­je­vo mi je uho klem­pa­vi­je od des­nog. Ka­ko se to rje­ša­va ope­ra­ci­jom i ko­li­ko tra­je opo­ra­vak? (Želj­ka, Za­greb) Ako uš­na školj­ka od­sto­ji vi­še od 1 cen­ti­me­tra od gla­ve u sre­diš­njem di­je­lu, sma­tra se da su uši od­sto­je­će od­nos­no klem­pa­ve. Osim to­ga što su pre­vi­še uda­lje­ne od gla­ve, re­ljef na uš­ci ta­ko­đer mo­že bi­ti po­re­me­ćen. Umjes­to bla­gog za­kriv­lje­nog pre­gi­ba od uš­ne re­si­ce do vr­ha uha, pre­gib mo­že bi­ti ja­ko pli­tak ili čak ne­dos­ta­ja­ti. U tom slu­ča­ju ove dvi­je ne­pra­vil­nos­ti mo­ra­ju se ko­ri­gi­ra­ti is­to­dob­no. Ve­li­či­na uha ne mi­je­nja se za­hva­tom ne­go se uho pri­bli­žu­je pre­ma gla­vi te se for­mi­ra od­go­va­ra­ju­ći pre­gib. Za­hvat se mo­že iz­vr­ši­ti u lo­kal­noj anes­te­zi­ji. Pos­to­ji vi­še de­se­ta­ka raz­li­či­tih teh­ni­ka u ko­rek­ci­ji od­sto­je­ćih uši­ju. U na­šoj poliklinici ko­ris­ti­mo kom­bi­na­ci­ju ne­ko­li­ko teh­ni­ka ko­je da­ju naj­bo­lje re­zul­ta­te s pri­rod­nim iz­gle­dom uši­ju. Rez se ra­di iza uške pa je te­ško vid­ljiv. Hr­ska­vi­ca uške mo­de­li­ra se po­seb­nim ins­tru­men­ti­ma te se pri­bli­žu­je pre­ma gla­vi. Uho ne smi­je bi­ti pre­vi­še pri­ljub­lje­no uz gla­vu jer to da­je ne­pri­ro­dan iz­gled. Na­kon za­hva­ta no­si se po­voj ot­pri­li­ke tje­dan da­na, a ša­vo­vi se od­stra­nju­ju na­kon de­se­tak da­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.