La­ga­no ru­me­ni­lo vi­zu­al­no urav­no­te­žu­je cr­ve­ni ruž

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Beauty // -

Imam svi­je­tlu put, pla­vu ko­su i pla­ve oči. Svi­đa­ju mi se cr­ve­ni ru­že­vi, no kak­vu ni­jan­su da oda­be­rem i ka­ko da se na­šmin­kam? Ne že­lim iz­gle­da­ti pre­na­pad­no. (Ma­ja, Bje­lo­var) Us­ne u žar­ko­cr­ve­noj, otvo­re­noj ni­jan­si ja­ko su uoč­lji­ve na li­cu svi­je­tle pu­ti, ko­je je uok­vi­re­no i svi­je­tlom ko­som, oso­bi­to ako od šmin­ke na­ne­se­te sa­mo ruž. Cr­ve­ni ruž “vo­li“ta­ko­zva­ne ne­bo­je na oči­ma - cr­nu i bi­je­lu. Sje­ti­te se Ma­rilyn Mon­roe či­ji je za­vod­ljiv po­gled bio na­gla­šen li­ni­jom cr­nog tu­ša i bi­je­log sje­ni­la na oči­ma, a cr­ve­nom bo­jom na usnama do­da­la je “toč­ku na i“svom sti­lu. Ako ne že­li­te da vam us­ne bu­du ja­ko na­gla­še­ne, ko­ris­ti­te kre­mas­te i(li) kla­sič­ne ru­že­ve ko­ji ne­ma­ju do­dat­ni sjaj. Za ve­ću pos­to­ja­nost ru­ža i spre­ča­va­nje “raz­li­je­va­nja“pre­ko ru­ba usana, uok­vi­ri­te ih olovkom u to­nu ru­ža. Ako vam je gor­nja us­na tan­ka, nanesite svje­tli­ji ton cr­ve­ne bo­je. Ruž bo­je viš­nje li­je­po će na­gla­si­ti pu­ni­je us­ne. La­ga­no ru­me­ni­lo na obra­zi­ma “po­ve­zat” će šmin­ku na oči­ma i usnama te ta­ko vi­zu­al­no uma­nji­ti in­ten­zi­tet cr­ve­nog ru­ža na li­cu. Cr­na, sme­đe­na­ran­čas­ta, zlat­na i bo­ja slo­no­va­če na oči­ma od­lič­no pris­ta­ju uz cr­ve­ni ruž.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.