MEK­SIč­KA JU­HA S RAJ­čI­CA­MA, AVOKADOM I TIKVICAMA

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Style // Užitak Kuhanja -

800 ml sjec­ka­ne raj­či­ce, 1 sred­nje ve­li­ka stap­ka mla­dog celera, 1 sred­nje ve­li­ka gla­vi­ca lu­ka, 2 rež­nja češ­nja­ka, 4 dl pi­le­ćeg te­melj­ca, 1 li­me­ta, 1 tik­vi­ca, 1 avo­ka­do, 2 ve­će cr­ve­ne pa­pri­ke, 1 žli­či­ca či­li­ja u pra­hu, 1 žli­či­ca mlje­ve­nog ki­ma, 2 žli­ce na­sjec­ka­nog liš­ća ko­ri­jan­de­ra, 1/2 žli­či­ce ori­ga­na, ulje, sol,

pa­par, umak ta­bas­co ku­haj­te ne­po­kri­ve­no ot­pri­li­ke de­set mi­nu­ta. Do­daj­te raj­či­cu, 1 sit­no na­sjec­ka­nu cr­ve­nu pa­pri­ku, 1/2 žli­či­ce ori­ga­na. Ne­ka ku­ha ot­kri­ve­no na la­ga­noj va­tri još de­set mi­nu­ta. Pus­ti­te da se ma­lo ohla­di pa za­či­ni­te so­lju i pa­prom po po­tre­bi. Do­daj­te sok od 1 li­me­te. Štap­nim mik­se­rom iz­blen­daj­te ju­hu i os­ta­vi­te po stra­ni. Za to vri­je­me ope­ri­te i na­re­ži­te tik­vi­cu na tan­ke plo­ške. Pre­os­ta­lu cr­ve­nu pa­pri­ku na­re­ži­te na ko­ma­de. Obo­je is­pe­ci­te na gril ta­vi. Avo­ka­do ogu­li­te i na­re­ži­te na plo­ške. Ju­hu ser­vi­raj­te vru­ću, a u sva­ki ta­njur na vrh sta­vi­te po ko­mad pe­če­ne tik­vi­ce i pa­pri­ke te ne­ko­li­ko plo­ški svje­žeg avo­ka­da. Umak ta­bas­co ser­vi­raj­te uz ju­hu ta­ko da je svat­ko mo­že “po­ja­ča­ti” po že­lji.

Ia­ko re­cep­ti za mno­ge mek­sič­ke ju­he uklju­ču­ju ku­ku­riz i grah, ov­dje smo ih za­obiš­li. Ovom za­nim­lji­vom

ju­hom do­mi­ni­ra­ju oku­si po­vr­ća...

Ju­ha ne­ka bu­de blago lju­ta, ina­če os­ta­li za­či­ni ne­će do­ći do iz­ra­ža­ja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.