Grap­pa No­ni­no, žes­ti­ca ko­ju je pros­la­vi­la že­na

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Style // Užitak Kuhanja -

Grap­pu, je­dins­tve­no pi­će iz­ra­đe­no pre­ma tra­di­ci­onal­nim me­to­da­ma od ko­mi­ne, sje­men­ki gro­žđa i stab­lji­ke, nus­pro­izvo­da u pro­ce­su pro­izvod­nje vi­na, Ta­li­ja­ni ge­ne­ra­ci­ja­ma pi­juc­ka­ju na­kon obro­ka, a oni hra­bri­ji čak i u ju­tar­njoj ka­vi­ci – caf­fè cor­ret­to. Po­pu­lar­nost grap­pe preš­la je gra­ni­ce Ita­li­je do te mje­re da je, na is­ti na­čin, pro­izvo­de des­ti­le­ri­je čak i u Aus­tra­li­ji. I to s iz­ne­na­đu­ju­će do­brim re­zul­ta­ti­ma. Pr­va grap­pa na­prav­lje­na je u re­gi­ji Ve­ne­to, toč­ni­je u gra­di­ću Ba­ssa­no del Grap­pa od os­ta­ta­ka gro­žđa. Bi­la je po­pri­lič­no ja­ka, ali po­sve ne­za­nim­lji­va i bez­u­kus­na te uglav­nom pi­će si­ro­maš­nih rad­ni­ka i se­lja­ka. Pi­la se iz ma­lih ča­ši­ca, a pr­ve za­nim­lji­ve kom­bi­na­ci­je aro­ma do­go­di­le su se ka­da su je po­če­li za­gri­ja­va­ti. Da­naš­nja grap­pa skri­va 40 do 45 pos­to al­ko­ho­la, a okus­ni pro­fil ovi­si o sor­ti gro­žđa. Per­cep­ci­ju grap­pe kao jef­ti­ne žes­ti­ce pro­mi­je­ni­la je 60-ih go­di­na Gi­an­no­la No­ni­no. Nje­zi­na des­ti­le­ri­ja u Per­co­tu mjes­to je na ko­jem je po­če­la pro­izvod­nju grap­pe pre­tva­ra­ju­ći je u oz­bilj­nu kon­ku­ren­ci­ju ve­li­kog fran­cu­skog ri­va­la – eaux-de-vie. Bi­la je to pra­va bit­ka u ko­joj su sig­no­ra No­ni­no i nje­zi­na gra­pa od ‘pi­co­lit’ gro­žđa – po­bi­je­di­le. Dva­de­se­tak go­di­na kas­ni­je, 1984., des­ti­le­ri­ja No­ni­no do­bi­la je odo­bre­nje i po­če­la je pro­izvod­nja kva­li­tet­ni­jih ra­ki­ja od ci­je­log vo­ća – treš­nje, kru­ške, ma­re­li­ce, bre­sk­ve i ma­li­ne. No­ni­no grap­pa vi­še je od žes­ti­ce, baš kao i stak­len­ke u ko­je se de­set­lje­ći­ma pu­ni i ko­je su za­štit­ni znak des­ti­le­ri­je ko­ja se sva­ke go­di­ne oki­ti me­da­lja­ma za kva­li­te­tu. U Za­gre­bu je dos­tup­na u tr­go­vi­ni de­li­ka­te­sa­ma Bon­ku­lo­vić u Kap­tol cen­tru.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.