Ne­moj­te pos­ta­ti žr­tvom emo­ci­onal­nog vam­pi­ra

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Health -

ide­ji, mis­li ili dje­lu na­ći će ne­što ne­ga­tiv­no, što ne va­lja. Za­pra­vo su to ovis­ni­ci o lo­šim osje­ća­ji­ma. Do­živ­lja­va­ju se­be kao “žr­tve“vlas­ti­tih ro­di­te­lja, še­fa, dje­ce, gos­po­dar­skog sta­nja, po­li­ti­ke itd. i ne­pre­kid­no se ža­le. Naj­važ­ni­je je da vi sa­mi ne pos­ta­ne­te žr­tva emo­ci­onal­nih vam­pi­ra. Ako vas tak­va oso­ba iz­ri­či­to ne tra­ži za po­moć, ne­moj­te joj po­ku­ša­va­ti po­mo­ći bez da je pr­vo pi­ta­te: “Ka­ko ti mo­gu po­mo­ći?“. To pi­ta­nje će emo­ci­onal­ne vam­pi­re zbu­ni­ti, jer oni za­pra­vo ne že­le po­moć ne­go se že­le ža­li­ti i s va­ma raz­mi­je­ni­ti lo­še emo­ci­je. No, ka­ko je u ovom slu­ča­ju ri­ječ o va­ma važ­noj oso­bi, mo­žda že­li­te ulo­ži­ti vi­še tru­da i vre­me­na. Ta­da pri­je sve­ga tre­ba­te pri­ja­te­lji­cu osvi­jes­ti­ti o nje­zi­nu emo­ci­onal­nom obras­cu. Jed­nos­tav­no joj re­ci­te ko­li­ko vam je važ­na, ko­li­ko bri­ne­te te je pi­taj­te je li svjes­na ka­ko po­či­nje i za­vr­ša­va sva­ki vaš raz­go­vor. Ako je to­ga svjes­na, a ne že­li/ne mo­že to pro­mi­je­ni­ti, gledaj­te na nje­zin ne­ga­ti­vi­zam kao na sa­mo jed­nu stra­na nov­či­ća. Slo­ži­te se s njo­me, ali is­to­dob­no joj pos­tav­ljaj­te pi­ta­nja ko­ja će ra­s­kli­ma­ti te­me­lje ne­ga­ti­viz­ma i po­tak­nu­ti je da po­sum­nja u svoj stav. Ne­ka pi­ta­nja bu­du tak­va da je us­mje­re na po­zi­tiv­ne as­pek­te si­tu­aci­je, da pri­jet­nju ili gu­bi­tak pre­okre­ne u iz­a­zov, da vi­di što mo­že na­pra­vi­ti, pro­mi­je­ni­ti. Do­go­vo­ri­te se i za taj­nu ri­ječ ko­ju će­te ko­ris­ti­ti sva­ki put ka­da oso­ba ka­že ne­što ne­ga­tiv­no. Ta­ko će osvi­jes­ti­ti učes­ta­lost iz­go­vo­re­nih ri­je­či jer ne­ki lju­di to jed­nos­tav­no ra­de iz lo­še na­vi­ke. Ne za­bo­ra­vi­te ins­ta­li­ra­ti men­tal­ni “an­ti­vi­rus­ni pro­gram” da ne­ga­tiv­nost ne pri­je­đe na vas. U sve­mu tra­ži­te po­zi­tiv­no, ko­ris­no, za­bav­no; iz­a­zov! Da bis­te bi­li po­zi­tiv­ni i u te­škim si­tu­aci­ja­ma, ne­moj­te re­agi­ra­ti auto­ma­tiz­mom ne­go bu­di­te svjes­ni, ute­me­lje­ni na jas­nim vri­jed­nos­ti­ma ko­je vam po­put kom­pa­sa go­vo­re tko ste, što vam je važ­no, a ta­da će i va­ša re­ak­ci­ja bi­ti ogle­da­lo vas.

Ta­ko­zva­ni emo­ci­onal­ni vam­pi­ri ‘hra­ne’ se ne­ga­tiv­nim osje­ća­ji­ma, po­bu­đu­ju­ći u dru­gi­ma strah, ne­si­gur­nost, pre­dra­su­de, osje­ćaj kriv­nje...

di­va@ve­cer­nji.net

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.