Epi­la­tor za li­ce i čet­ki­ca za du­bin­sko čiš­će­nje ko­že 2 u 1

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Good Idea -

Bra­unov Fa­ce 2 u 1 ure­đaj za uljep­ša­va­nje ima dvos­tru­ku funk­ci­ju - prak­tič­na je to kom­bi­na­ci­ja čet­ki­ce za čiš­će­nje ko­že i epi­la­to­ra za li­ce. Uska gla­va epi­la­to­ra uk­la­nja i ne­vid­lji­ve dla­či­ce te omo­gu­ću­je pre­ciz­no obli­ko­va­nje obr­va i uk­la­nja­nje dlačica s na­us­ni­ca i bra­de. Za ne­ko­li­ko se­kun­di ko­ža je glat­ka, a re­zul­ta­ti tra­ju tjed­ni­ma. Jed­nos­tav­nom iz­mje­nom gla­va do­bi­va­te čet­ki­cu za du­bin­sko čiš­će­nje li­ca so­nič­nom teh­no­lo­gi­jom. Pom­pea je pred­sta­vi­la ko­lek­ci­ju do­njeg rub­lja za obli­ko­va­nje ti­je­la Hap­py Body Sys­tem s po­seb­nim ti­pom tka­ni­ne u ko­ju su ugra­đe­ni bi­oak­tiv­ni mi­ne­ra­li. Tvor­ci ove tka­ni­ne tvr­de da ap­sor­bi­ra tje­les­nu to­pli­nu ko­ris­te­ći je za po­bolj­ša­nje cir­ku­la­ci­je i smanjenje ce­lu­li­ta.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.