Kon­zum na­gra­đu­je u igri “Ovo zvu­či poz­na­to?”

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Good Idea -

Vi­še od dva mi­li­ju­na ku­po­na pris­ti­glo je za su­dje­lo­va­nje u Kon­zu­mo­voj ve­li­koj na­grad­noj igri “Ovo zvu­či poz­na­to?“, a Mi­nea i Baby Do­oks iz­vuk­li su do­bit­ni­ke. Ma­ri­ju Ši­rić iz Ne­de­liš­ća i Ve­ru Pe­šut iz Za­dra oče­ku­je šo­ping-dvo­boj na No­voj TV - ta­ko će bi­ti od­lu­če­no ko­me će pri­pas­ti auto­mo­bil Mer­ce­des-Benz C 250 Blu­eTEC, a ko­me auto­mo­bil Smart For­fo­ur te ko­li­ko vri­jed­ne ko­ša­ri­ce ro­be iz asor­ti­ma­na Kon­zu­ma će po­ni­je­ti ku­ći. Još de­set ku­pa­ca na­gra­đe­no je go­diš­njom pok­lon-kup­njom u Kon­zu­mu, u iz­no­su od 500 ku­na tjed­no, www.kon­zum.hr

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.