INO­VA­TIV­NA PERILICA IS­TO­DOB­NO PE­RE DVA ZA­SEB­NA PU­NJE­NJA

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Good Idea -

LG Elec­tro­nics (LG) osvo­jio je broj­ne na­gra­de na me­đu­na­rod­nom saj­mu CES, uklju­ču­ju­ći onu za ino­va­tiv­ni sus­tav TWIN Wash s mi­ni­pe­ri­li­com rub­lja. Ri­ječ je o sa­svim no­voj ka­te­go­ri­ji perilica ko­je omo­gu­ću­ju is­to­dob­no pra­nje dva za­seb­na pu­nje­nja. S do­dat­nom, mi­ni­pe­ri­li­com ugra­đe­nom u pod­nož­je ure­đa­ja, skra­ću­je se ukup­no vri­je­me cik­lu­sa pra­nja. Mi­ni­pe­ri­li­ca je sa­vr­še­na za osjet­lji­ve odjev­ne pred­me­te ko­ji zah­ti­je­va­ju po­seb­nu paž­nju ili je­dins­tve­ne pos­tav­ke za pra­nje.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.