Ma­ska od 30 ki­lo­gra­ma

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Start -

Švi­car­ci tra­di­ci­onal­no pri­zi­va­ju sre­ću ple­som pod neo­bič­nim oglav­lji­ma

Je­dan od naj­im­pre­siv­ni­jih zim­skih obi­ča­ja zem­lje s ja­kom va­lu­tom je is­tje­ri­va­nje lo­še ener­gi­je na tra­di­ci­onal­noj pros­la­vi Sil­ves­ter­c­hla­usen, u ko­joj pje­va­či i ple­sa­či pod ma­ska­ma ruž­nih, li­je­pih i šum­skih du­ho­va tje­ra­ju sta­ru go­di­nu. Ša­re­ne “ka­ri­ka­tu­re” pod ma­ska­ma pje­ša­če de­set­ke ki­lo­me­ta­ra okol­nim mjes­ti­ma od ra­ne zo­re, do kas­no u noć pje­va­ju­ći i svi­ra­ju­ći te svo­jim zvo­ni­ma poz­drav­lja­ju­ći mje­šta­ne. Pre­poz­nat­lji­vi su po za­nim­lji­vim oglav­lji­ma, a sva­ki kos­tim te­ži i vi­še od 30 ki­lo­gra­ma! Vri­je­di po­ku­ša­ti.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.