Sma­nji­te pod­bra­dak fa­ce lif­tin­gom ili ra­di­ofrek­ven­ci­jom

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Beauty // -

Ja­ko mi sme­ta vi­se­ći pod­bra­dak, a ne­mam vi­šak ki­lo­gra­ma. Mo­gu li ika­ko za­teg­nu­ti pod­bra­dak a da pri­tom ne za­te­žem ko­žu li­ca (Svje­tla­na, Va­ra­ždin) Pod pod­brat­kom se po­dra­zu­mi­je­va na­ku­pi­na mas­nog tki­va is­pod bra­de i pos­tran­ce na vra­tu, ili opu­šte­na ko­ža i mu­sku­la­tu­ra vra­ta s odre­đe­nom na­ku­pi­nom mas­nog tki­va. U pr­vom slu­ča­ju ta­kav pod­bra­dak jav­lja se kod mla­đih oso­ba s elas­tič­nom ko­žom. U dru­gom slu­ča­ju to se jav­lja kod sta­ri­jih oso­ba. Ra­di li se sa­mo o na­ku­pi­ni mas­nog tki­va, naj­bo­lja me­to­da tret­ma­na je li­po­suk­ci­ja. Ko­ža se na­kon uk­la­nja­nja vi­ška mas­nog tki­va re­tra­hi­ra na no­vu pod­lo­gu što vra­tu da­je du­bi­nu. Kod opu­šte­ne ko­že na vra­tu naj­bo­lji je tret­man fa­ce lif­ting ili za­te­za­nje ko­že li­ca i vra­ta. Nis­te li sklo­ni ope­ra­tiv­nom tret­ma­nu, pos­to­ji mo­guć­nost po­bolj­ša­nja pri­mje­nom raz­li­či­tih tret­ma­na s apa­ra­ti­ma na ba­zi ra­di­ofrek­ven­ci­je. Du­bo­kim za­gri­ja­va­njem tki­va na vra­tu pro­du­ci­ra se ko­la­gen što do­vo­di do odre­đe­nog za­te­za­nja ko­že. Efekt tra­je ne­ko­li­ko mje­se­ci i tre­ba ga po­nav­lja­ti. Re­zul­ta­ti su sla­bi­ji kod oso­ba sta­ri­jih od 60 go­di­na jer se kod njih sla­bi­je stva­ra ko­la­gen na­kon du­bo­kog za­gri­ja­va­nja tki­va.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.