DI­ZAJN BOGDANA BUDIMIROVA

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Review -

U HDD ga­le­ri­ji u Bo­ško­vi­će­voj 18 u Za­gre­bu do 7. 2. odr­ža­va se iz­lož­ba “Bog­dan Bu­di­mi­rov: Di­zajn“o na­šem svjet­ski poz­na­tom ar­hi­tek­tu i di­zaj­ne­ru u či­jem su bo­ga­tom opu­su ra­do­vi “od cr­ta­će ploče do aero­dro­ma“. Bog­dan Bu­di­mi­rov, do­bit­nik Na­gra­de Hrvatskoga di­zaj­ner­skog druš­tva za ži­vot­no dje­lo u 2014., autor je ino­va­tiv­nih ar­hi­tek­ton­skih pro­je­ka­ta i ni­za pa­te­na­ta me­đu ko­ji­ma je elas­tič­na plo­ha za sje­de­nje. Nje­gov je ak­tu­al­ni pro­jekt vlas­ti­ta ku­ća ko­ju hva­le da je tra­di­ci­onal­na po jed­nos­tav­nos­ti i skla­du, a mo­der­na po teh­no­lo­gi­ji grad­nje, pros­tor­noj otvo­re­nos­ti, ener­get­skoj učin­ko­vi­tos­ti...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.