Me­to­da ‘čiš­će­nja’ zu­ba ovi­si o uz­ro­ku di­sko­lo­ra­ci­je

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Beauty // -

Zbog če­ga mi zu­bi ni­su sjaj­ni, a pa­zim na nje­gu? (Bar­ba­ra, Za­greb) Pri­rod­na bo­ja zu­ba va­ri­ra od žuć­kas­te, siv­kas­te do pla­vi­čas­te bo­je, što je uvje­to­va­no gen­ski. Di­sko­lo­ra­ci­ja zu­ba mo­že nas­ta­ti zbog mi­kro­ošte­će­nja cak­li­ne ili zbog po­re­me­ća­ja tkiv­ne struk­tu­re zu­ba. Mi­kro­ošte­će­nja ko­ja su pri­sut­na na po­vr­ši­ni cak­li­ne pre­di­lek­cij­ska su mjes­ta za za­dr­ža­va­nje pig­me­na­ta iz hra­ne i pi­ća kao i za stva­ra­nje ni­ko­tin­skih mr­lja i na­kup­lja­nje ka­tra­na ti­je­kom pu­še­nja ci­ga­re­ta. Zbog svo­jih tam­nih bo­ja ka­va, cr­ni i ze­le­ni čaj, cr­no vi­no, so­ko­vi od bobica kao i ko­la so­ko­vi mo­gu obo­ji­ti zu­be i uči­ni­ti osmi­jeh ma­nje priv­lač­nim. Sva­ko od ovih pi­ća sa­dr­ži pig­men­te ko­ji se mo­gu ugra­di­ti u struk­tu­ru cak­li­ne, odak­le se te­ško uk­la­nja­ju. Rje­še­nje po­tra­ži­te kod sto­ma­to­lo­ga. Pri­li­kom čiš­će­nja i po­li­ra­nja zu­ba mo­gu se uk­lo­ni­ti me­ke i čvr­ste zub­ne nas­la­ge, a za­jed­no s njim i ste­če­ne pig­men­ta­ci­je ko­je se na­la­ze na po­vr­ši­ni zu­ba. Ako se di­sko­lo­ra­ci­je na­la­ze u sa­mom zub­nom tki­vu, rje­še­nje pro­ble­ma tre­ba po­tra­ži­ti u kon­zer­va­tiv­nom ili čak i u pro­tet­skom zbri­nja­va­nju zu­ba uz po­moć ke­ra­mič­kih lju­ski­ca.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.