RO­SIE HUN­TIN­G­TON WHI­TE­LEY

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Moda // Stilski Cv By Divin Modni Tim -

Li­je­pa pla­vu­ša uvi­jek je vr­lo ele­gant­no odje­ve­na, ali ipak naj­vi­še obo­ža­va­mo nje­zi­ne ve­čer­nje party kom­bi­na­ci­je. Na­ime, ma­ne­ken­ka je ne­dav­no sa­vr­še­no spo­ji­la sre­br­nu mi­ni­ma­lis­tič­ku ha­lji­nu na­lik na spa­va­ći­cu, bi­je­lu jak­ni­cu, clut­ch tor­bi­cu, ogr­li­cu i san­da­le. Na­rav­no, sve osim jak­ne bi­lo je u me­ta­lik

sre­br­nim ni­jan­sa­ma i iz­gle­da­lo je neo­do­lji­vo. Sim­pa­tič­na mod­na di­zaj­ne­ri­ca brenda LINK by Ogi i Mr­voš čes­ta je goš­ća druš­tve­nih do­ga­đa­nja, pa nam ni­je iz­mak­nu­lo da Ogi obo­ža­va svoj cr­ni kaput “pre­ve­li­kih” di­men­zi­ja. Na­rav­no, u pot­pu­nos­ti u nje­zi­nom sti­lu, nit­ko ovaj kaput ne bi no­sio bo­lje od sa­me di­zaj­ne­ri­ce. Kra­ćih ru­ka­va od uobi­ča­je­na ka­pu­ta te vid­lji­vog pa­tent­nog za­tva­ra­ča, di­zaj­ne­ri­ca je ap­so­lut­no do­bro iz­a­bra­la, pa se na­da­mo ka­ko će­mo ovaj kaput vi­đa­ti u još raz­li­či­tih kom­bi­na­ci­ja.

HA­LJI­NA ZA­RA 170 kn OGRLICA H&M 70 kn JAKNA TOPSHOP 68 eura TOR­BI­CA MARC BY MARC JA­COBS 225 eura SAN­DA­LE ZA­RA 30 kn

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.