LUK­SUZ U ODJE­ćI u Pa­ri­zu te su pred­stav­lje­ne di­zaj­ner­ske ko­lek­ci­je za pred­sto­je­ću pro­ljet­nu se­zo­nu, a ne­ke od kre­aci­ja oče­ku­je­mo i na cr­ve­nom te­pi­hu naj­poz­na­ti­jih glu­mač­kih na­gra­da

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Moda // Riznice - EVA MI­SI­RA­ČA – RI­JE­čI GETTY/ GULIVER – SLI­KE

Odr­žan je tje­dan vi­so­ke mo­de

Vi­so­ka mo­da ti­je­kom ne­ko­li­ko pro­tek­lih go­di­na eko­nom­ske kri­ze ni­je pre­tr­pje­la ni­kak­ve udar­ce i po­traž­nja za sku­pom odje­ćom onih ko­ji­ma ci­je­na ni­je važ­na ne sa­mo da se ni­je sma­nji­la ne­go je čak i po­ras­la. Jed­nos­tav­ne si­lu­ete s uni­kat­nim apli­ka­ci­ja­ma, fi­no iz­ra­đe­nim me­ka­nim cvi­je­ćem, pe­rjem i raskošnim blje­šta­vim ve­zom te fi­ni, oš­tri re­zo­vi za­jed­nič­ki su na­ziv­ni­ci svih ko­lek­ci­ja vi­so­ke mo­de za pro­lje­će/lje­to 2015. Ate­li­er Ver­sa­ce, kao i uvi­jek, bri­lji­rao je sa sek­se­pil­nim kre­aci­ja­ma re­za­nim na stra­te­škim mjes­ti­ma, dok su u Va­len­ti­nu obra­ti­li paž­nju na uzor­ke i de­talj­no ukra­še­ne tka­ni­ne, a nji­ho­va že­na za­kop­ča­na je do gr­la. Osim to­ga, ove se­zo­ne se i sla­vi­lo. Na­ime, ta­li­jan­ski dizajner Gi­or­gio Ar­ma­ni sla­vi svo­ju pr­vu ve­li­ku ob­ljet­ni­cu, 10. ro­đen­dan ko­lek­ci­je Pri­ve ko­jom obi­lje­ža­va ci­je­lo jed­no de­set­lje­će u “ha­ute co­utu­re” svi­je­tu. In­te­ri­jer Grand Pa­la­isa do­sad se već ne­ko­li­ko pu­ta, pod di­ri­gent­skom pa­li­com Kar­la La­ger­fel­da, tran­sfor­mi­rao u raz­ne po­zor­ni­ce, od sve­mir­ske sta­ni­ce do bu­le­va­ra na ko­jem se odvi­jao mod­ni pro­s­vjed. Ovaj je put pro­c­vje­tao u trop­ski vrt. Svi ti dizajneri na­pra­vi­li su ko­lek­ci­je s mnoš­tvom ha­lji­na za ko­je smo već sa­da si­gur­ni da će bi­ti pra­va sen­za­ci­ja na naj­poz­na­ti­jim cr­ve­nim te­pi­si­ma.

Ar­ma­ni Pri­de

Va­len­ti­no

Ate­li­er Ver­sa­ce

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.