Am­bi­ci­ozan i ino­va­ti­van svi­jet u ma­lom

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Style // Vruće U Urarstvu -

Poz­na­ti brend pred­sta­vio je je­dan od svo­jih ek­s­klu­ziv­nih mo­de­la s GMT kom­pli­ka­ci­jom ko­ji je pr­vi put na­či­njen od ul­tra­la­kog ti­ta­na pre­svu­če­nog DLC cr­nim pre­ma­zom. Kod ovog sa­ta ni­šta ni­je stan­dard­nog ti­pa, od asi­me­trič­nog obli­ka ku­ći­šta do sa­fir­nog stak­la i mi­ni­ja­tu­ra­nog glo­bu­sa ko­ji slu­ži da mo­že­te vi­dje­ti ok­vir­no vri­je­me dru­ge vre­men­ske zo­ne. Ci­je­na 565.000 ame­rič­kih do­la­ra.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.