Di­zajn i kva­li­te­ta ko­ji ne sta­re

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Style // Vruće U Urarstvu -

Brend IWC sla­vi 75. go­diš­nji­cu Por­tu­gu­ese mo­de­la, kla­sič­nog i bez­vre­men­skog ruč­nog sa­ta ko­ji je na­prav­ljen pot­kraj 1930-ih go­di­na. Os­vje­že­ni mo­del do­la­zi u još jed­noj ver­zi­ji, i to če­lič­noj s pla­vim i sre­br­nim sun­burst broj­ča­ni­kom ko­ji je, uz če­lič­no ku­ći­šte, ras­po­lo­živ u 18-ka­rat­noj zlat­noj va­ri­jan­ti. Oba ti­pa ku­ći­šta ima­ju cr­ni re­men od ko­že ali­ga­to­ra te s prek­lop­nom kop­čom, a sto­je 24.100 do­la­ra.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.