Ske­le­to­ni­zi­ra­ni ukras na za­peš­ću

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Style // Vruće U Urarstvu -

Ruč­ni sat ko­je­mu mo­že­te vi­dje­ti sve “kos­ti” je­dan je od naj­tra­že­ni­jih ove se­zo­ne, a naj­vi­še je odu­še­vio svo­jim tran­s­pa­rent­nim vi­zu­al­nim di­zaj­nom i jed­nos­tav­nim me­ha­niz­mom bez

ob­zi­ra što se sas­to­ji od čak 167 kom­po­nen­ti. Za ci­je­nu od 83.000 ame­rič­kih do­la­ra do­bit će­te ku­či­šte oblo­že­no si­vim ro­di­jem, fi­ni kož­na­ti re­men te ga­ran­ci­ju da će vam svi bez sum­nje za­vi­dje­ti na ovom vr­lo

atrak­tiv­nom do­dat­ku.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.