Pre­ve­li­ke i obje­še­ne gru­di mo­gu se li­je­po sma­nji­ti i po­di­ći

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Beauty // -

Na­kon po­ro­đa­ja gru­di su mi os­ta­le ve­li­ke i obje­še­ne. Po­ne­kad mi se či­ni da se spu­šta­ju sve do stru­ka dok sje­dim. Mo­gu li se sma­nji­ti? (Vi­ole­ta, Za­greb) Rje­še­nje pro­ble­ma je sma­nji­va­nje doj­ki uz po­di­za­nje bra­da­vi­ce i are­ole. Pos­to­ji vi­še me­to­da sma­nji­va­nja doj­ki. One se raz­li­ku­ju po to­me na ko­jem se di­je­lu žli­jez­de po­di­že are­ola i bra­da­vi­ca u vi­ši po­lo­žaj. Vi­šak žljez­da­nog i mas­nog tki­va, kao i ko­že u do­njim seg­men­ti­ma uglav­nom se od­stra­nju­je, a no­va doj­ka for­mi­ra se od os­ta­log di­je­la tki­va. Kod ma­njih i sred­njih re­duk­ci­ja gru­di me­to­da iz­bo­ra je tzv. re­duk­ci­ja s krat­kim ver­ti­kal­nim re­zom. Ti­me se iz­bje­ga­va ho­ri­zon­tal­ni rez na ba­zi doj­ki (pre­laz doj­ke na grud­ni koš). Dru­ga je pred­nost ove me­to­de da je oblik doj­ki pu­no bo­lji za raz­li­ku od kla­sič­ne me­to­de re­za u obli­ku obr­nu­tog slo­va T ko­ji da­je plos­na­ti­ji iz­gled sma­nje­nim gru­di­ma. Re­zul­tat re­duk­ci­je mo­ra bi­ti es­tet­ski pri­hvat­ljiv. Op­ti­mal­no je da je no­vi po­lo­žaj are­ole i bra­da­vi­ce u ra­zi­ni sre­di­ne nad­lak­ti­ce. Opo­ra­vak na­kon za­hva­ta tra­je oko tje­dan da­na i ta­da se ski­da­ju kož­ni ša­vo­vi. Ne­ko­li­ko tje­da­na no­si se po­se­ban grud­njak zbog kom­pre­si­je ope­ri­ra­nih doj­ki.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.