Iko­na luk­su­za u ru­ži­čas­tom i re­tro­iz­da­nju za lju­bav

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Style // Užitak Kuhanja -

Va­len­ti­no­vo... ro­man­ti­ka... lju­bav... ru­ži­čas­to! Dan za­ljub­lje­nih sjaj­na je pri­li­ka za zdra­vi­ce ple­me­ni­tim kap­lji­ca­ma, a Rosé Im­pe­ri­al je pra­vi iz­bor u svo­joj ružičastoj opra­vi­ci i re­tro­am­ba­la­ži ko­ju je osmis­li­la šam­panj­ska ku­ća Moët & Chan­don. Vo­ćan, za­vod­ljiv i ele­gan­tan šam­pa­njac ču­va su se­bi tri sor­te gro­žđa – pi­not cr­ni, obli pi­not me­uni­er i ele­gant­ni char­don­nay. Njež­ne bo­je iz­me­đu jan­tar­ne i ru­ži­čas­te, oča­rat će vas aro­ma­ma cr­ve­nog vo­ća – div­ljih ja­go­da, ma­li­na, viš­nje te mi­ri­sa ru­ža uz na­go­vje­štaj pa­pre­nih no­ta. Rosé Im­pe­ri­al sjaj­no će se slju­bi­ti s cr­ve­nim me­som, me­som pat­ka ili gu­ske, ali i uz ko­zji sir, mo­zza­rel­lu, mas­car­po­ne, cr­ne mas­li­ne, mas­li­no­vo ulje, cr­ve­ni luk. Moët & Chan­don oli­če­nje je odvaž­nos­ti, ele­gan­ci­je i ve­li­ko­duš­nos­ti, upra­vo sve­ga ono­ga što je ovoj šam­panj­skoj ku­ći bi­la nit vo­di­lja ti­je­kom 270 go­di­na. Os­no­vao ju je dav­ne 1743. Cla­ude Moët. Šam­pa­njac je u to do­ba bi­lo pi­će ko­je se u Cham­pag­ni, re­gi­ji po ko­joj no­si ime, pi­lo sva­kod­nev­no. Sa­mo šam­panj­ci pro­izve­de­ni od gro­žđa doz­re­log u Cham­pag­ni i pro­izve­de­ni on­dje mo­gu no­si­ti la­ska­vu ti­tu­lu šam­panj­ca, dok su os­ta­la vi­na pro­izve­de­na šam­panj­skom me­to­dom, pa ma­kar i u su­sjed­stvu – pje­nuš­ci, “vin mo­usse­ux”. Obo­ža­vao ga je i sam Na­po­le­on ko­ji je – prem­da je za­bra­nio iz­voz šam­panj­ca, što su is­ko­ris­ti­li ne­ki vi­na­ri ka­ko bi nji­me ops­kr­bi­li eu­rop­ske dvo­ro­ve kri­jum­ča­re­ći ga – čak i osob­no po­sje­ći­vao Moëto­ve u Cham­pag­ni.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.