Iz­a­zov­ne ni­jan­se rub­lja

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Start -

Poz­na­ti bri­tan­ski brend do­njeg rub­lja Blu­eBel­la pred­stav­lja ko­lek­ci­ju na­dah­nu­tu svjet­skim hi­tom ‘Pe­de­set ni­jan­si si­ve’

Spo­me­nu­ti brend na tr­ži­šte je lan­si­rao pro­vo­ka­tiv­nu ko­lek­ci­ju rub­lja na­dah­nu­tu slav­nim ro­ma­nom, a sa­da i fil­mom “Pe­de­set ni­jan­si si­ve”. “Blu­eBel­la ko­lek­ci­ja je kraj­nje uz­bud­lji­va i tre­ba­la bi oni­ma ko­ji je no­se po­mo­ći da do­ži­ve naj­lju­đe fan­ta­zi­je”, sto­ji u na nji­ho­vim služ­be­nim stra­ni­ca­ma. No ni­je sve sta­lo sa­mo na luk­suz­nom rub­lju. U kom­ple­tu s njim do­la­ze i vrp­ce za ve­za­nje... Ako je ovo za­go­li­ca­lo va­šu ma­štu, Blu­eBel­la rub­lje iz spo­me­nu­te ko­lek­ci­je mo­že­te ku­pi­ti u nji­ho­voj web tr­go­vi­ni.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.