Na­ruk­vi­ce s po­ru­kom an­đe­la

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Start -

Glu­mi­ca i sce­na­ris­ti­ca Je­le­na Ve­lja­ča i ma­ne­ken­ka Ani­ta Du­jić pro­naš­le su svoj omi­lje­ni nakit. Ri­ječ je o na­ruk­vi­ca­ma Gu­ar­di­an Yolo s po­ru­kom an­đe­la ko­je su vi­še od mod­nog do­dat­ka. Je­le­na i Ani­ta ta­ko no­se ove na­ruk­vi­ce kao podsjetnik na an­đe­la ču­va­ra ko­ji pazi na sva­kog od nas, ia­ko ga ne mo­že­mo vi­dje­ti. Na­ruk­vi­ce je mo­gu­će per­so­na­li­zi­ra­ti oda­bi­rom iz­me­đu raz­li­či­tih bo­ja svi­le­nog ili sa­ten­skog kon­ca, per­li­ca te raz­li­či­tih pri­vje­sa­ka s li­kom an­đe­la u sr­cu ili an­đe­la s kri­li­ma. Na­ruk­vi­ce sa sre­br­nim pri­vjes­ci­ma dos­tup­ne su pu­tem služ­be­ne web pro­da­va­oni­ce po ci­je­ni od 195 kn.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.