Re­play pRed­stav­lja no­vu ovu kam­pa­nju za pRo­lje­će e

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Moda // Stilski Cv By Divin Modni Tim -

Kam­pa­nja je oži­vje­la kroz cr­no-bi­je­le bez­vre­me­ne, jed­nos­tav­ne i upe­čat­lji­ve fo­to­gra­fi­je. Tzv. ba­sic pro­izvo­di brenda a De­nim po­seb­ni su u sva­koj svo­joj ina­či­ci, ci, u ko­joj igra­ju glav­nu ulo­gu ka­da su kom­bi­ni­ra­ni­bi­ni­ra­ni s pro­vo­ka­tiv­nim ko­ma­di­ma iz ko­lek­ci­je.e.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.