Ma­nje ne­rav­ni­ne na no­su mo­gu se po­pra­vi­ti bez no­ža

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Beauty // -

Raz­log za ope­ra­ci­ju no­sa mo­gu bi­ti ma­le pri­ro­đe­ne ili ste­če­ne pro­mje­ne ili pak ve­li­ke de­for­ma­ci­je nas­ta­le po­vre­dom ili pret­hod­nim ope­ra­ci­ja­ma. Sve de­for­ma­ci­je na vanj­skom di­je­lu no­sa mo­gu bi­ti udru­že­ne s de­for­ma­ci­ja­ma unu­tar no­sa od ko­jih su naj­češ­će iskrivljena pre­gra­da ili sep­tum no­sa te hi­per­tro­fi­ja tzv. do­njih školj­ki. Ma­nje ne­pra­vil­nos­ti na vanj­skom di­je­lu no­sa mo­gu se tre­ti­ra­ti mas­nim injek­ci­ja­ma ili fi­le­ri­ma po­put hi­ja­lu­ron­ske ki­se­li­ne. Ve­će pro­mje­ne na no­su uobi­ča­je­no se tre­ti­ra­ju ope­ra­tiv­nim za­hva­tom ko­ji se na­zi­va ri­no­plas­ti­ka. Prin­cip za­hva­ta je taj da se mo­di­fi­ci­ra­njem hr­ska­vi­ce i kos­ti no­sa, ko­ža na no­su re­tra­hi­ra sli­je­de­ći no­vu, pro­mi­je­nje­nu pot­por­nu struk­tu­ru. Nos se obič­no skra­ću­je, su­ža­va, sma­nju­je se vr­šak ko­ji se is­to­dob­no ro­ti­ra pre­ma go­re ako je to in­di­ci­ra­no. Po­želj­no je da oblik no­sa ima iz­gled pi­ra­mi­de ko­ja je uža pre­ma go­re te se ši­ri rav­no­mjer­no pre­ma nos­ni­ca­ma. Kad je ri­ječ o mu­škom no­su, te­ži­mo da je ra­van, čvrst i s ku­tom pre­ma us­ni­ci ne ve­ćim od 90 stup­nje­va.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.