Po­ljup­ci u sje­ni vi­so­ke po­li­ti­ke

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Life // Tv Romanse -

Je­su li pre­du­go če­ka­li da ovo dvo­je spo­je? Se­dam se­zo­na? Šte­ta je što Josh i Don­na, ko­ji su ot­po­čet­ka bi­li us­mje­re­ni jed­no pre­ma dru­go­me, ni­su mo­gli ima­ti svoj ve­li­ki tre­nu­tak dok je Aa­ron Sor­kin pi­sao sce­na­rij. Ali po­lju­bac ko­ji po­či­nje ta­ko ne­vi­no, a ubr­zo se pre­tva­ra u va­tro­met stras­ti, bio je pra­vo olak­ša­nje za sve ko­ji su če­ka­li od pr­ve se­zo­ne ove se­ri­je ko­ja se do­ga­đa u svi­je­tu vi­so­ke po­li­ti­ke i pra­ti­li kat­kad tur­bu­len­tan od­nos Jo­sha i Don­ne. Zna­ko­vi­to, lju­bav­na sre­ća do­la­zi u tre­nut­ku svo­je­vr­s­nog po­li­tič­kog po­ra­za.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.