Po­ve­za­ni od ma­lih no­gu, od­go­je­ni s is­tim vri­jed­nos­ti­ma i pra­vi­li­ma, sličnih ge­net­skih pre­dis­po­zi­ci­ja..., bra­ća su čes­to i naj­lo­gič­ni­ji pos­lov­ni part­ne­ri

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Life // Biznis U Genima -

pr­vi zra­ko­plov i u Kit­ty Hawku u Sje­ver­noj Ka­ro­li­ni iz­ve­li pr­vi let u po­vi­jes­ti. Za­tim su i za­jed­nič­ki ute­me­lji­li kom­pa­ni­ju za pro­izvod­nju zra­ko­plo­va ko­ja je us­pješ­no pos­lo­va­la, a oni njo­me slož­no uprav­lja­li, mo­žda za­to što su po mno­go­če­mu bi­li vr­lo slič­ni. Dvo­ji­ca zak­le­tih ne­že­nja po­sve­će­nih pri­je sve­ga pos­lu, Or­vil­le i Wil­bur ži­vje­li su uglav­nom za­jed­no, u pros­to­ri­ja­ma u ko­ji­ma je vla­dao sa­vr­šen, go­to­vo op­se­siv­no-kom­pul­ziv­ni red, pri­da­va­li su ve­li­ku po­zor­nost iz­gle­du i odi­je­va­li se po po­s­ljed­njoj mo­di, zbog če­ga ne­ki bi­ogra­fi tvr­de da su bi­li pri­kri­ve­ni ho­mo­sek­su­al­ci, dok dru­gi sma­tra­ju da su bra­ća ima­la As­per­ge­rov sin­drom, oblik autiz­ma za ko­ji tad ni­je pos­to­ja­la di­jag­no­za. U sva­kom slu­ča­ju, bi­li su i os­ta­li vr­lo bli­ski, sve do pre­ra­ne Wil­bu­ro­ve smr­ti. Bra­ća John i Ho­ra­ce Dod­ge odras­li su u Mic­hi­ga­nu te 1900. za­jed­no otvo­ri­li ra­di­oni­cu u De­tro­itu u ko­joj su iz­ra­đi­va­li di­je­lo­ve za auto­mo­bi­le či­ja je pro­izvod­nja tad tek po­či­nja­la. Ubr­zo su po­če­li su­ra­đi­va­ti s Hen­ryjem For­dom, a on­da 1913. kre­nu­li u vlas­ti­tu pro­izvod­nju. Pr­ve go­di­ne pro­da­li su 250 auto­mo­bi­la, slje­de­će 45 ti­su­ća, a u Pr­vom svjet­skom ra­tu vo­zi­li­ma su ops­krb­lji­va­li ame­rič­ku voj­sku. U si­ječ­nju 1920. bra­ća su ot­pu­to­va­la na iz­lož­bu auto­mo­bi­la u New York gdje su se za­ra­zi­li gripom. John je umro is­tog mje­se­ca, Ho­ra­ce pot­kraj go­di­ne. Pet go­di­na kas­ni­je, nji­ho­ve su udo­vi­ce pro­da­le tvrt­ku Dod­ge Brot­hers jed­noj inves­ti­cij­skoj ban­ci za 146 mi­li­ju­na do­la­ra. Po­du­zet­niš­tvo sva­ke vr­ste čes­to se te­me­lji na mla­de­nač­kim sno­vi­ma i čo­vjek ko­ji kre­će u po­sao si­gur­no će part­ne­re tra­ži­ti me­đu oni­ma ko­ji di­je­le nje­gov san – a tak­ve je kat­kad naj­lak­še, i naj­prak­tič­ni­je, na­ći u vlas­ti­toj obi­te­lji. Ti­jes­no po­ve­za­na od ma­lih no­gu, odras­la u is­tim ili vr­lo slič­nim obi­telj­skim okol­nos­ti­ma, s is­tim vri­jed­nos­ti­ma i pra­vi­li­ma, sličnih ge­net­skih pre­dis­po­zi­ci­ja, bra­ća se kat­kad go­to­vo pri­rod­no okre­ću is­tom ci­lju. Sam, Har­ry, Al­bert i Jack War­ner, po­tom­ci si­ro­maš­nih Eic­hel­ba­uma ko­ji su se do­se­li­li iz Polj­ske u Ame­ri­ku tr­bu­hom za kru­hom, ra­no su prepoznali po­ten­ci­jal fil­ma kao puč­ke

Lon­don­ci Char­les i Ma­uri­ce Sa­at­c­hi po­če­li su s rek­lam­nom agen­ci­jom, u svom pos­lo­va­nju kraj­nje dr­ski, da­nas ima­ju svjet­ski poz­na­tu ga­le­ri­ju

Jack War­ner (na sli­ci des­no) imao je naj­bo­lji nos za film od če­tvo­ri­ce bra­će ko­ja su os­no­va­la War­ner Brot­hers stu­dio

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.