PE­DE­SET NI­JAN­SI ŠMIN­KE

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Start -

Ve­li­ka po­pu­lar­nost fil­ma “50 ni­jan­si si­ve” po­tak­nu­la je mno­ge da lan­si­ra­ju po­seb­ne ko­lek­ci­je i pro­izvo­de in­s­pi­ri­ra­ne ovim fil­mom. Is­ku­še­nju ni­je odo­lio ni brend Ma­ke Up Fo­re­ver ko­ji je lan­si­rao ma­ke-up ko­lek­ci­ju po­sve­će­nu ovom ki­no­hi­tu. Ko­lek­ci­ja ko­ja sa­dr­ži mi­ni­ja­tur­ne put­ne pro­izvo­de za šmin­ka­nje za­pa­ki­ra­na je u vre­ći­cu od bar­šu­na s ru­ži­čas­tom sa­ten­skom pod­sta­vom, a u po­nu­di je ru­me­ni­lo u tri ko­ralj­ne ni­jan­se, bren­di­ra­na ku­ti­ja ko­ja kri­je tri mi­ni ru­ža u nu­de ni­jan­sa­ma, ruž u bo­ji bo­rov­ni­ce, cr­ni tuš za oči, kom­pakt sje­ni­la u če­ti­ri zem­lja­ne ni­jan­se, ma­la ma­ska­ra i ru­ži­čas­to sja­ji­lo za us­ne. Tje­dan mo­de u New Yor­ku i ove je se­zo­ne na uli­ce pri­zvao sa­mo naj­bo­lje odje­ve­ne za­ljub­lje­ni­ce u mo­du ko­je su se po­ka­za­le u naj­bo­ljem svje­tlu. Ia­ko je tem­pe­ra­tu­ra is­pod ni­šti­ce, za­ljub­lje­ni­ke u tren­do­ve i di­zajn ni to ni­je ome­lo u nji­ho­vim mod­nim ek­shi­bi­ci­ja­ma. I da­lje se pre­fe­ri­ra slo­je­vi­to odi­je­va­nje, ali s vi­so­kih pot­pe­ti­ca ne si­la­zi se ni pod ko­ju ci­je­nu. U ne­što tam­ni­jim to­no­vi­ma i da­lje je na­gla­sak na de­ta­lji­ma, a ko­ža i krz­no ap­so­lut­ni su hit ko­ji pris­ta­je uz sve.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.