U do­bru i zlu - vjen­ča­na mo­da od 19. sto­lje­ća do no­vog mi­le­ni­ja

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Review -

U za­gre­bač­ko­me Mu­ze­ju za umjet­nost i obrt od 21. 2. do 3. 5. odr­ža­va se iz­lož­ba “U do­bru i zlu” ko­ja pra­ti razvoj vjen­ča­ne mo­de od sre­di­ne 19. sto­lje­ća, kad mla­den­ke od­ba­cu­ju ra­skoš­ne ha­lji­ne u bo­ji i pri­hva­ća­ju bi­je­lu vjen­ča­ni­cu kak­vu je no­si­la kra­lji­ca Vik­to­ri­ja 1840. pa sve do no­vog mi­le­ni­ja i fu­tu­ris­tič­kih vjen­ča­ni­ca po­put one ko­ju je di­zaj­ni­rao Igor Ga­laš. Mo­gu se vi­dje­ti i kre­aci­je Žu­ži Je­li­nek, Ri­kar­da Gum­ze­ja, Kety Ba­logh, Bo­ri­sa Pav­li­na, Tea Pe­ri­ća, eNVy Rooma, Hip­py Gar­de­na, Bo­udo­ira...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.