Sa­jam vjen­ča­nja u wes­t­ga­teu

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Good Idea -

U Wes­t­ga­teu se od 20. do 22. ve­lja­če, šes­ti put za­re­dom odr­ža­va naj­ve­ći sa­jam vjen­ča­nja u re­gi­ji Wed­ding Expo. U Wes­t­ga­teu se oku­pi­lo vi­še od 150 iz­la­ga­ča ko­ji pred­stav­lja­ju sve za vjen­ča­nje iz sno­va, od odje­će do gas­tro­po­nu­de, vi­de­opro­duk­ci­je, pri­je­vo­za i pu­to­va­nja. U mul­ti­brand showro­omu na­ći će se poz­na­ti bren­do­vi: Mar­ti­na Fe­lja, Pro­no­vi­as, Lu­na No­vi­as by Ro­sa Cla­ra, De­me­tri­os, Ana Mi­la­ni, Tanya Grig, Whi­te by Wed­ding City i dru­gi. Uz sa­jam vjen­ča­nja, po­sje­ti­te­lji u Wes­t­ga­teu mo­gu uži­va­ti u La­te Nig­ht Shop­pin­gu s

po­pus­ti­ma na broj­ne modne bren­do­ve.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.