Sun­ča­ne na­oča­le u bez­broj obli­ka i bo­ja

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Moda // Stilski Cv By Divin Modni Tim -

Poz­na­ti do­ma­ći brend Sheriff&Cher­ry iz­ba­ci­oacio je kam­pa­nju no­vih mo­de­la za pro­lje­će 2015. 5. Za one ko­ji­ma se svi­đa po­vra­tak tren­da 70-ih,-ih, tu su okru­gle na­oča­le te avi­ja­ti­čar­ski mo­de­li eli u bo­ji. Obo­ža­va­te­lji­ma ovog brenda no­va ko­lek­ci­ja brenda iz­ma­mit će osmi­jeh na li­ce.ce.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.