Em­ma Sto­ne

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Moda // Najvrući Trendovi -

Li­je­pa Em­ma ima­la je i svo­jih za­nim­lji­vi­jih iz­da­nja ka­da je po­sri­je­di red carpet, no ne mo­že­mo po­re­ći da je tu sve na svo­jem mjes­tu. Ko­sa, ma­ke up, bo­ja ha­lji­ne ko­ja od­go­va­ra nje­zi­noj puti i stav, ko­ji je ja­ko bi­tan. Sve je bi­lo za čis­tu pe­ti­cu. A to je i naj­važ­ni­je jer je mod­nu ku­ću ši­rem audi­to­ri­ju, u ovom slu­ča­ju Elie Sa­ab, pred­sta­vi­la na naj­bo­lji mo­gu­ći na­čin. Ove je go­di­ne Oscar igrao zi­he­ra­ški pa je i Em­min oda­bir bio ta­kav – dos­lov­no je sja­la.

Sek­se­pil­na fi­gu­ra, čip­ka i vi­so­ki iz­rez sa­vr­šen su spoj za cr­ve­ni te­pih

Em­ma u za­gr­lja­ju s do­bit­ni­com Os­ca­ra za glav­nu žen­sku ulo­gu Jul­li­ane Mo­ore Ha­lji­na Elie Sa­ab, ia­ko za­tvo­re­na do gr­la i du­gih ru­ka­va, go­li­ca ma­štu pro­zir­nim di­je­lo­vi­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.