ČekIvaNIh kU­ća I sva­kI de­talj Na svom mjes­tU

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Moda // Najvrući Trendovi -

Či­ta­vi staj­ling i sa­mu po­ja­vu ove le­gen­dar­ne glu­mi­ce naj­bo­lje je opisati ri­je­či ele­gent­no. Svi­đa nam se oda­bir Meryl Stre­ep, jer ovo ni­je bi­la ti­pič­na uteg­nu­ta to­ale­ta. Kom­bi­na­ci­ja sa­koa, suk­nje i blu­ze u cr­no­bi­je­loj kom­bi­na­ci­ji s pot­pi­som di­zaj­ne­ra Al­be­ra El­ba­za za mod­nu ku­ću La­nvin pro­fi­njen je iz­bor. Ovaj oda­bir je za­si­gur­no pri­mje­re­ni­je iz­da­nje, uz­me­mo li u ob­zir go­di­ne i gra­đu glu­mi­ce. Ovo­go­diš­nje oska­rov­sko iz­da­nje Meryl Stre­ep os­tav­lja do­jam bez­vre­men­ske kla­si­ke, de­cent­no, a opet ve­oma sve­ča­no.

O tvorena le­đa i pro­zir­ni di­je­lo­vi na ha­lji­ni os­tav­lja­ju bez da­ha

Meryl je na do­dje­lu O sca­ra doš­la u prat­nji su­pru­ga, ame­rič­kog ki­pa­ra Do­na Gum­me­ra Re­men kao vr­lo neo­bi­čan de­talj na cr­ve­nom te­pi­hu

O ut­fit je fi­ni­ši­ran Sal­va­to­re Fer­ra­ga­mo clut­c­hom te na­ki­tom s pot­pi­som Freda Le­ig­h­to­na

Staj­ling je upot­pu­njen pre­div­nim osmi­je­hom

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.