Ro­sa­mund Pi­ke

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Moda // Najvrući Trendovi -

Vo­lim i pra­tim rad di­zaj­ne­ra Ric­car­da Tis­cia i obo­ža­vam nje­go­vu po­ma­lo me­lan­ko­lič­nu eks­pre­si­ju s go­tič­kim ele­men­ti­ma. Vo­lim nje­go­vu igru skul­p­tu­rom ti­je­la ko­je, ia­ko je na­gla­še­no, uvi­jek je is­to­vre­me­no oba­vijeno ro­man­ti­kom. To je slu­čaj i s ovom ha­lji­nom – skul­p­tu­ri­zam, ro­man­ti­ka te od­li­čan oda­bir bo­je s ob­zi­rom na to da su prev­la­da­va­le sve ni­jan­se bi­je­le. Pra­vi iz­bor za cr­ve­ni te­pih!

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.