GLAV­NE NJU­ŠKE U WES­T­GA­TEU

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Good Idea -

Od 27. 2 do 1. 3. u Wes­t­ga­teu se odr­ža­va Sa­jam kuć­nih lju­bi­ma­ca s broj­nim iz­la­ga­či­ma, bes­plat­nim ve­te­ri­nar­skim sa­vje­ti­ma te za­bav­nim pro­gra­mom po­put ple­sa sa psi­ma, ja­ha­nja i po­kaz­nih vjež­bi rad­nih pa­sa. Odr­ža­va se i ve­li­ka me­đu­na­rod­na iz­lož­ba ma­ča­ka te iz­bor za Glav­nu nju­šku Wes­t­ga­tea u ko­jem će je­dan pas do­bi­ti ti­tu­lu Glav­ne nju­ške. Tri pr­vo­pla­si­ra­na po­bjed­ni­ka objed­ni­ke oče­ku­ju atrak­tiv­ne na­gra­de.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.