No­va ge­ne­ra­ci­ja opel cor­se osvo­ji­la na­gra­du auto­best

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Good Idea -

U za­gre­bač­kom ho­te­lu She­ra­ton odr­ža­na je do­dje­la me­đu­na­rod­ne auto­mo­bil­ske na­gra­de Auto­best. Pre­ma gla­so­vi­ma ži­ri­ja, sas­tav­lje­nog od no­vi­nar­skih pred­stav­ni­ka iz 15 ze­ma­lja su­di­oni­ca ovog iz­bo­ra, na­gra­du “The Best Buy Car of Eu­ro­pe in 2015” osvo­ji­la je no­va Opel Cor­sa, pe­ta po re­du ge­ne­ra­ci­ja ovog us­pješ­nog mo­de­la “ma­log ve­li­kog auto­mo­bi­la” ko­ji je već pet go­di­na me­đu naj­pro­da­va­ni­ji­ma na hr­vat­skom tr­ži­štu. Po­pu­lar­ni brend za čiš­ćenje Ajax glo­bal­ni je part­ner cr­ta­nog fil­ma “Kod ku­će” ko­ji je upra­vo sti­gao u Ci­nes­tar ki­na. Za lak­še pro­ljet­no čiš­ćenje, Ajax na­gra­đu­je kup­ce sa 25% popusta u Kon­zum ma­lo­pro­daj­nim tr­go­vi­na­ma, a na info pul­tu Kon­zu­ma do­bit će po­se­ban dar za svo­je di­je­te – gu­me­nu na­ruk­vi­cu bren­di­ra­nu cr­ta­nim fil­mom “Kod ku­će”. Ak­ci­ja po­či­nje 1. ožuj­ka i tra­je do kra­ja mje­se­ca ili is­te­ka za­li­ha.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.