No­vog bro­ja pro­tek­lo je uz is­pi­ja­nje poi pje­nuš­ca...

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Sadržaj // Broj 79. -

ku­će Ru­bi­nac­ci, a dru­gi s Ma­ri­jom Obr­van, vlas­ni­com naj­sta­ri­jeg i naj­u­gled­ni­jeg con­cept sto­rea u Hr­vat­skoj – Ma­ria Sto­rea. Da za­vi­ri­mo u nje­zin du­ćan, ali i u mis­li, do­pus­ti­la nam je i Na­da Ko­ba­li či­je modne skul­p­tu­re ne mo­že­mo jed­nos­tav­no sves­ti sa­mo na – še­ši­re. Za­vi­ri­li smo i u in­ti­mu Sil­vi­ja Vu­ji­či­ća, umjet­ni­ka i kre­atora (ne nuž­no tim re­dos­li­je­dom) ko­ji ima no­vi showro­om i ate­li­jer. Ov­dje su i ve­li­ki mod­ni i be­auty edi­to­ri­ja­li u ko­ji­ma se raz­ma­ha­la sva kre­ativ­nost na­ših po­naj­bo­ljih mod­nih fo­to­gra­fa Mar­ka Gru­bi­ši­ća, Mla­de­na Ša­ri­ća, Fra­nje Mat­ko­vi­ća i je­di­ne da­me me­đu nji­ma – Ma­re Mi­lin. Di­va Style do­no­si i mno­go te­ma iz po­dru­čja lje­po­te, od baj­ko­vi­tih tren­do­va u ma­ke upu, no­vih i uz­bud­lji­vih ni­jan­si i la­ga­nih, proz­rač­nih pod­lo- ga do par­fe­ma baš za pro­lje­će, wet lo­oka ko­ji vla­da na pis­ta­ma, an­ti­age teh­no­lo­gi­je. Ipak, kao naj­važ­ni­ja stav­ka li­je­pog iz­gle­da obve­zan je zgod­ni fri­zer. Do­no­si­mo nov po­gled na Is­tan­bul, moderan, uz­bud­ljiv i di­zaj­ner­ski, s is­kre­nom pre­po­ru­kom da s na­šim ma­ga­zi­nom u ru­ci (kao ša­la­bah­te­rom) ot­pu­tu­je­te u taj grad i obi­đe­te naj­bo­lje pun­k­to­ve. Pi­še­mo i o newyor­škom hra­mu do­bre hra­ne i de­li­ka­te­sa – De­an&DeLu­ci, u ko­jem je ka­vu is­pi­ja­la i Car­rie, no ima­mo i mi svo­je gas­tro­nom­ske pred­stav­ni­ke 5/4 i MakNaKo­nac. Is­pla­ti se po­gle­da­ti li­je­pe sli­ke lof­ta u Za­gre­bu i ho­te­la Prak­tik u Ma­dri­du, a od ovog bro­ja za Di­va Style pi­še i Je­le­na Ve­lja­ča, dok nam je Iva Ba­la­ban ot­kri­la ko­je knji­ge sto­je na nje­zi­nu sto­li­ću za ka­vu.

Duo s nas­lov­ni­ce: Lu­ka Ni­že­tić i La­na Jur­če­vić

Glav­na ured­ni­ca u druš­tvu s Anom Sa­mar­ži­jom, vo­di­te­lji­com ogla­ša­va­nja i pro­mo­ci­je CI­TROËN & DS, Ma­jom Slat­ko­vić, spe­ci­ja­lis­ti­com za pro­da­ju me­dij­skih rje­še­nja DI­VE te De­anom Udat­nyjem, vo­di­te­ljem ti­ma pro­da­je me­dij­skih rje­še­nja DI­VE

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.