Tren­di na­ruk­vi­ce za sva­ki mod­ni oda­bir

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Moda // Stilski Cv By Divin Modni Tim -

Podu­zet­nica i mod­na di­zaj­ne­ri­ca La­na Bi­on­dić zna da je taj­na do­brog sti­la u per­so­na­li­zi­ra­nim mod­nim de­ta­lji­ma, pa je ta­ko i za iz­la­zak u pr­ve re­do­ve do­ma­ćih tje­da­na mo­de oda­bra­la svo­je omi­lje­ne na­ruk­vi­ce. Bi­lo da je ri­ječ o opu­šte­noj stil­skoj va­ri­jan­ti ili ne­što ugla­đe­ni­jim odjev­nim kom­bi­na­ci­ja­ma, La­na je svo­je na­ruk­vi­ce us­pješ­no spo­ji­la u sva­ki od tih sti­lo­va i po­da­ri­la im ne­ku sa­svim no­vu no­tu. Po­ne­kad je zbi­lja ma­lo po­treb­no ka­ko bi upot­pu­ni­li iz­gled, sto­ga bra­vo za La­nu.

SUN­čA­NE NA­OčA­LE ZA­RA 130 kn

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.