Pos­ta­ni­te pro­fe­si­onal­ni mo­del uz sc­hwar­zkopf cro a por­ter i ma­ga­zin di­va!

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Moda // Stilski Cv By Divin Modni Tim -

Sc­hwar­zkopf Cro A Por­ter u su­rad­nji s ma­ga­zi­nom DI­VA i Ci­troënom nas­tav­lja po­tra­gu za no­vim li­ci­ma iz ci­je­le Hr­vat­ske. Sc­hwar­zkopf Cro A Por­ter mo­del se­ar­ch za­po­či­nje već slje­de­ćeg vi­ken­da, 10. i 11. trav­nja u Ri­je­ci, a odr­žat će se u Tower Cen­tru. Ovo je uz­bud­lji­va pri­li­ka za sve dje­voj­ke i mla­di­će ko­ji že­le iz­gra­di­ti ka­ri­je­ru u mod­nom svi­je­tu. Svi ko­ji ima­ju že­lju pos­ta­ti mo­de­li mo­gu se pri­ja­vi­ti pu­tem Fa­ce­bo­ok stra­ni­ce Cro A Por­te­ra ili Tower cen­tra Ri­je­ka. Iza­bra­ni mo­de­li do­bi­va­ju pri­li­ku pos­ta­ti pro­fe­si­onal­ci te ra­di­ti s vr­hun­skim struč­nja­ci­ma iz svi­je­ta mo­de.

TORBA CAR­PI­SA 344 kn

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.