‘Fi­le­ri’ su njež­na a učin­ko­vi­ta me­to­da za pomlađivanje li­ca

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Beauty // -

hi­ja­lu­ron­sku ki­se­li­nu či­ja je mo­le­ku­lar­na struk­tu­ra jed­na­ka onoj ko­ju stva­ra ti­je­lo. Zbog to­ga se, na­kon inji­ci­ra­nja hi­ja­lu­ron­ske ki­se­li­ne, po­ve­ća­va na­kup­lja­nje vo­de i ko­ža do­bi­va svje­ži­nu i mla­de­nač­ki iz­gled. Ovom vr­lo njež­nom a efi­kas­nom me­to­dom ko­ri­gi­ra­ju se bo­re, vra­ća to­nus li­ca, po­mla­đu­je po­dru­čje oko oči­ju, a mo­gu se i po­ve­ća­ti us­ne te po­mla­di­ti po­dru­čje vra­ta i de­kol­tea. Apli­ka­ci­ja fi­le­ra ali i bo­toxa omo­gu­ću­je pa­ci­jen­ti­ma da se na­kon tret­ma­na ko­ji tra­je do tri­dest mi­nu­ta zna­čaj­no po­mla­de. Re­zul­tat na­kon pr­ve apli­ka­ci­je tra­je od 6 do 12 mje­se­ci, ovis­no o struk­tu­ri ko­že.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.