De­li­ci­je s li­va­de

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Style Yle Diva -

Na­iz­gled obič­ne pro­ljet­ni­ce pr­vo­raz­red­ni su pri­rod­ni li­je­ko­vi (ja­glac i lju­bi­či­ca po­ma­žu pro­tiv kašlja i gla­vo­bo­lje, mas­la­čak pro­čiš­ću­je i ja­ča or­ga­ni­zam, tra­tin­či­ca urav­no­te­žu­je pro­ba­vu i smi­ru­je mens­tru­al­ne bo­lo­ve...) a po­seb­no su “slasni” cvje­to­vi...

Tra­tin­či­ca

Cvje­to­vi su ukras za de­ser­te, a mo­gu se i kan­di­ra­ti. Pu­polj­ci se ma­ri­ni­ra­ju u oc­tu po­put ka­pa­ra

Mas­la­čak

Od cvje­to­va se pri­pre­ma si­rup ko­ji po­ti­če me­ta­bo­li­zam i imu­ni­tet, a od­li­čan je i kao preljev za de­ser­te

Lju­bi­či­ca

Od­lič­no će ople­me­ni­ti sa­la­tu, a vje­ru­je se da pr­vu lju­bi­či­cu ko­ju pro­na­đe­te tre­ba po­jes­ti za sre­ću

Ja­glac

Cvje­to­vi­ma se ukra­ša­va­ju sa­la­te a od uše­će­re­nih i fer­men­ti­ra­nih do­bi­va se “ja­gla­če­vo vi­no”

čU­VA­NJE Por­cu­lan­ski dr­žač za ja­ja Es­te­ti­co Qu­oti­di­ano, Se­let­ti (110 kn, Di­zaj­n­ho­lik)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.