Ka­ko do ide­al­ne te­ži­ne

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Health -

Ide­al Slim no­vi je do­da­tak pre­hra­ni iz Di­etp­har­ma za odr­ža­va­nje nor­mal­ne tje­les­ne te­ži­ne. Za­hva­lju­ju­ći di­je­tet­skom sas­toj­ku ID-alG iz ek­s­trak­ta sme­đe mor­ske al­ge, Ide­al Slim po­ma­že sma­nje­nju uno­sa ka­lo­ri­ja i odr­ža­va­nju vi­tal­nos­ti ti­je­kom mr­šav­lje­nja. Sve­obu­hva­tan plan ka­ko zdra­vo mr­ša­vje­ti i pro­mi­je­ni­ti ži­vot­ne na­vi­ke, po­tra­ži­te na www. mr­sa­vim-ide­al­no.com

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.