Kad bran­ko og­nje­no­vić pri­pre­ma šun­ku...

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Good Idea -

U no­voj kam­pa­nji za PIK Zlat­nu ku­ha­nu šun­ku i PIK Šun­ku u ovit­ku, ko­je sa­dr­že sa­mo 2% mas­no­će, vo­di­te­lji­ca Du­nja Mu­te­ve­lić po­tra­ži­la je in­s­pi­ra­ci­ju kod maj­sto­ra ku­ha­ra Bran­ka Og­nje­no­vi­ća ko­ji je pri­pre­mio la­ga­ne i fi­ne za­lo­ga­je: pro­ljet­nu kaj­ga­nu s PIK Zlat­nom ku­ha­nom šun­kom ko­ju je za­či­nio bu­či­nim uljem, te PIK Šun­ku u ovit­ku na ha­vaj­ski s ana­na­som i kar­me­li­zi­ra­nim še­će­rom. Vr­hun­ske PIK Šun­ke ne sa­dr­že po­ja­či­va­če oku­sa, umjet­na bo­ji­la, glu­ten ni so­ju.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.